รายการกิ๊กดู๋สงครามเพลง

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

รายการกิ๊กดู๋สงครามเพลง

ชาวนครพนม
เมื่อวันที่  ๒๒  มิถุนายน  ที่ผ่านมาทาง อบจ.นครพนม ได้ต้อนรับคุณ  นรินทร  ณ  บางช้าง และทีมงานรายการกิ๊กดู๋  สงครามเพลง  ได้เดินทางมาคัดเลือกนักร้องเพื่อไปแข่งขันในรายการ ซึ่งถือเป็นโอกาสดีของชาวนครพนม  และในวันนั้นช้างเผือกของนครพนมก็ไ้ด้ถูกคัดเลือกไปออกรายการหลายรายทีเดียว  ต้องขอบคุณท่านนายก อบจ. จริง ๆ ทีเปิดโอกาสให้